Punkt Przedszkolny „Radosne Lata ”

  Kształcenie Specjalne

Wsparcie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, realizowane jest zgodnie z zaleceniami wskazanymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i w ramach obowiązujących przepisów prawa (podstawa programowa wychowania przedszkolnego, rozp. MEN). Zajęcia odbywają się codziennie w zależności od wieku oraz możliwości psychofizycznych dziecka w czasie od 15 – 30 minut. Forma zajęć dostosowana jest do potrzeb dziecka i przeprowadzana jest indywidualnie lub grupowo z udziałem nauczyciela prowadzącego, oligofrenopedagoga, psychologa, terapeuty i asystenta osoby niepełnosprawnej.

Współpracujemy również ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ,,TOP,, w Warszawie. W ramach naszej współpracy każde dziecko posiadające orzeczenie WWRD i KS może realizować w naszym przedszkolu zajęcia indywidualne z psychologiem i logopedą bezpłatnie.

Kadra specjalistów

  • psycholodzy,
  • logopeda- neurologopeda
  • fizjoterpaeuta,
  • terapeuta SI,
  • oligofrenopadagog
  • instruktor gimanstyki korekcyjnej