Punkt Przedszkolny „Radosne Lata ”

Program nauczania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego. W zgodzie z powyższym nasze zajęcia są prowadzone w oparciu o autorski program i metody takie, jak:

Metoda czynnościowego nauczania matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Intensywne wspomaganie rozwoju jest potrzebne wszystkim dzieciom i im wcześniej zaczniemy je wprowadzać, tym lepiej. Trzeci rok życia dziecka to szalenie ważny okres rozwojowy. Jest to przecież czas konstruowania własnego ?Ja? i podążania ku innym ludziom, aby ich poznać, zrozumieć i pokochać. W tym czasie krystalizuje się także dziecięca ciekawość świata i nastawienie do samodzielnego poznawania i dział Niniejsza metoda doskonale wykorzystuje możliwości i prawidłowości rozwojowe małego dziecka. Pozwala dziecku działać, doświadczać, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski, przewidywać, cieszyć się z każdego działania. Uczy logicznego myślenia i rozwija wyobraźnię.

Metoda Batii Strauss

Niniejsza metoda opiera się na wykorzystywaniu elementów ruchu, tańca, gestów, śpiewu, grze na prostych instrumentach perkusyjnych, stwarzaniu dzieciom możliwości zabawy z muzyką – przez co staje się lubiana i chętnie słuchana, aktywnym słuchaniu łatwo przyswajalnej muzyki poważnej, obcowaniu z nią i czerpaniu z niej tego co najlepsze: piękna, wrażliwości, pomysłowości, muzykalności, umiejętności uruchamiania wyobraźni oraz przełamywania oporów związanych z publicznym występowaniem.

Metoda KLANZY – pedagogika zabawy

Metoda oparta na wielokierunkowej aktywności dziecięcej; łączy w sobie w szczególności ruch, muzykę, taniec, działania plastyczne, działania poznawcze. Do podstawowych zabaw należą zabawy z „chustą animacyjną”, które doskonale wpływają na integrację grupy i wyzwalają pozytywne emocje.

Elementy glottodydaktyki wg prof. Bronisława Racławskiego

Glottodydaktyka to edukacja językowa dzieci rozpoczynająca się już od 3 roku ż Jej celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Polega ona na czystym wybrzmiewaniu głosek w izolacji. Niezwykle ciekawa i sprawdzona metoda pracy z dziećmi, przynosząca ogromne rezultaty.

Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Udział w ćwiczeniach metodą Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, rozwijania sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje; przestaje ona być dla niego groźna. Czuje się ono w niej bezpiecznie, staje się aktywne, przejawia większą inicjatywę i twórczość. Dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie musi być zagrażające – może stać się źródłem współprzeżywania. Nawiązywanie bliskiego kontaktu, opartego na zaufaniu i współpracy, daje możliwość poczucia wspólnoty i przeżycia szczęścia

Program rozwijający percepcję wzrokową Frostig i D. Horne

Jest to program rozwijający percepcję wzrokowo – ruchową, będącą ważnym aspektem dojrzałości szkolnej dzieci. Program jest przeznaczony dla wszystkich dzieci mających przystąpić do nauki czytania i pisania.

Pedagogika Marii Montessori

 ”Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku”  Maria Montessori 

 

System pedagogiczny stworzony pod koniec XIX wieku przez włoszkę Marię Montessori zakłada wspieranie Dziecka w samodzielnym odkrywaniu otaczającego je świata i umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Program Montessori obejmuje naukę praktycznych umiejętności życiowych, sensorykę (rozwijanie zmysłów), muzykę oraz edukację językową, matematyczną i kulturową. Podstawą programu jest stworzenie Dzieciom warunków do samodzielnego zdobywania doświadczeń i wiedzy poprzez pracę z materiałami dostosowanymi do ich zainteresowań i możliwości rozwojowych. Dzięki zasadzie wolności i swobody w działaniu uczą się samodzielności, dokonywania wyborów i brania za nie odpowiedzialności. Praca z materiałami rozwojowymi i nabywanie nowych umiejętności pomaga im budować niezależność, poczucie własnej wartości i zaufanie do samego siebie.